Klauzula informacyjna

Lallemand Polska Sp. z o.o. realizując obowiązki nałożone na administratora danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dniem 25 maja 2018 r. wprowadziła w swojej działalności politykę ochrony danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

W przypadku udostępnienia Państwa danych osobowych naszej Spółce informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest Lallemand Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Fabryczna 1, 05-860 Płochocin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000190490,  NIP 118-15-16-988 oraz  Regon 016279509 KRS.

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Spółka nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, administrator wskazuje, że może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: kadry@lallemand.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy o współpracy handlowej na podstawie Pani/ Pana zainteresowania naszą ofertą oraz w celu wykonywania zawartej współpracy handlowej lub w celu realizacji zawartej z nami umowy o współpracy handlowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony szczegółowo
w umowie, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń tj. przez okres 3 lat od terminu płatności ostatniej faktury.

5. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych lub innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać
z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające) np. podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów (należy jak najdokładniej opisać wymienione podmioty przetwarzające), jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty świadczące dla nas obsługę prawną,  podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1)      prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do usunięcia danych osobowych,

4)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6)      prawo do przenoszenia danych osobowych.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kadry@lallemand.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego utworzonego w tym celu tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Pani/Pana danych stanowi warunek zawarcia z nami umowy
o współpracy handlowej i jest konieczne do wystawienia faktury VAT.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Spółka nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.